İpek, keşfedildiği coğrafyadan
kıtalar ötesine uzanarak onu en iyi
kucaklayan Bursa'yı yurt edindi.

İpek ve Bursa

Bursa Osmanlı Devletine başkentlik yapmış ve tarih sayfasında siyasi anlamda önem arz eden bir şehirdir. Payitaht ünvanı olan Bursa siyasi öneminin dışında kültürel yapısıyla da zengin bir varlığa sahiptir. Osmanlı döneminde dokumacılık sanatının son derece gelişim gösterdi- ği şehirlerin başında gelir.
Özellikle ipekli dokumalarıyla o dönemin önemli üretim merkezlerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğunun oldukça geniş bir coğrafyada asırlar süren hükümranlığında Bursa, gerek payitaht gerekse barındırdığı kültürel birikim ile önemli bir şehirdi; özellikle de dokumacılık alanında özel bir yeri bulunuyordu
Osmanlı şehirlerinde dokumacılığın, iktisadi faaliyetin önde gelen kollarından birini oluş- turduğu bilinmektedir ki, imparatorluğun kimi şehirleri, kendilerine göre değişik dokumalarıyla ün yapmışlardı.

Harir Darüttalimi


Bursa’da, günümüzde İpekçilik adı
verilen semtte 1886-87 (1304) ’de
bir Harir Darüttalimi açılmış olup
ipekçilik hakkında, 1907 yılına
kadar 769 talebeye şehadetname
ve 465 kişiye de tasdikname
verilmiştir. Günümüzde bu
mekanda Bursa Anadolu İmamHatip
Lisesi öğretim yapmaktadır.

Scroll